M.A. Pavlova K.V. Suhorukova V.N. Glinskih

Издание : KazGeo 2012 (Kazakhstan, Almaty, 29-31 October 2012)
Место издания: Almaty , Год издания: 2012
Материалы конференции
Страницы: 011