ForaminiferyIStratigrafiyaKamennougolnihOtlozheniyKaratauITalasskogoAlatauhttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/orf/ForaminiferyIStratigrafiyaKamennougolnihOtlozheniyKaratauITalasskogoAlatau.pdfForaminiferyIStratigrafiyaKamennougolnihOtlozheniyKaratauITalasskogoAlataupubl-foraminifery-i-stratigrafiya-kamennougolnykh-otlozheniy-1962-29086

​​​
publ-foraminifery-i-stratigrafiya-kamennougolnykh-otlozheniy-1962-29086