vran-2015-02-115http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/vran-2015-02-115.pdfvran-2015-02-115publ-alternativnye-podkhody-k-otsenke-nauchnykh-rezultat-043242

​​​
publ-alternativnye-podkhody-k-otsenke-nauchnykh-rezultat-043242