puzyirev100_277-282http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_277-282.pdfpuzyirev100_277-282publ-trekhmernaya-model-zemnoy-kory-tsentralnoy-chasti-karelskogo-pz100-068

​​​
publ-trekhmernaya-model-zemnoy-kory-tsentralnoy-chasti-karelskogo-pz100-068