puzyirev100_255-257http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_255-257.pdfpuzyirev100_255-257publ-postroenie-strukturno-tektonicheskoy-modeli-leno-tungusskoy-pz100-063

​​​
publ-postroenie-strukturno-tektonicheskoy-modeli-leno-tungusskoy-pz100-063