puzyirev100_219-222http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_219-222.pdfpuzyirev100_219-222publ-korrektsiya-sezonnykh-izmeneniy-vibratsionnykh-seysmogramm-pz100-054

​​​
publ-korrektsiya-sezonnykh-izmeneniy-vibratsionnykh-seysmogramm-pz100-054