puzyirev100_216-218http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_216-218.pdfpuzyirev100_216-218publ-mnogovolnovye-seysmicheskie-issledovaniya-podnyatiya-mendeleeva-pz100-053

​​​
publ-mnogovolnovye-seysmicheskie-issledovaniya-podnyatiya-mendeleeva-pz100-053