puzyirev100_173-178http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_173-178.pdfpuzyirev100_173-178publ-stoyachie-volny-–-rezultaty-izmereniy-i-teoreticheskikh-pz100-043

​​​
publ-stoyachie-volny-–-rezultaty-izmereniy-i-teoreticheskikh-pz100-043