puzyirev100_134-137http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_134-137.pdfpuzyirev100_134-137publ-monitoring-razvitiya-seysmichnosti-v-epitsentralnoy-oblasti-pz100-033

​​​
publ-monitoring-razvitiya-seysmichnosti-v-epitsentralnoy-oblasti-pz100-033