puzyirev100_131-134http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_131-134.pdfpuzyirev100_131-134publ-zatukhanie-seysmicheskikh-voln-v-litosfere-severo-vostochnogo-pz100-032

​​​
publ-zatukhanie-seysmicheskikh-voln-v-litosfere-severo-vostochnogo-pz100-032