puzyirev100_122-125http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_122-125.pdfpuzyirev100_122-125publ-zatukhanie-seysmicheskikh-voln-v-epitsentralnoy-oblasti-pz100-029

​​​
publ-zatukhanie-seysmicheskikh-voln-v-epitsentralnoy-oblasti-pz100-029