puzyirev100_088-092http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_088-092.pdfpuzyirev100_088-092publ-o-tochnosti-i-detalnosti-seysmicheskikh-razrezov-pz100-021

​​​
publ-o-tochnosti-i-detalnosti-seysmicheskikh-razrezov-pz100-021