puzyirev100_031-035http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_031-035.pdfpuzyirev100_031-035publ-analiz-anomaliy-pogloscheniya-i-rasseyaniya-na-seysmicheskikh-pz100-007

​​​
publ-analiz-anomaliy-pogloscheniya-i-rasseyaniya-na-seysmicheskikh-pz100-007