puzyirev100_015-019http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/puzyirev100/puzyirev100_015-019.pdfpuzyirev100_015-019publ-rezultaty-oprobovaniya-azimutalnogo-skorostnogo-analiza-pz100-004

​​​
publ-rezultaty-oprobovaniya-azimutalnogo-skorostnogo-analiza-pz100-004