yur-2015-195http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/yur-2015-195.pdfyur-2015-195publ-novyy-razrez-sredney-i-verkhney-yury-zapadnogo-berega-044302

​​​
publ-novyy-razrez-sredney-i-verkhney-yury-zapadnogo-berega-044302