yur-2015-107http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/yur-2015-107.pdfyur-2015-107publ-k-voprosu-o-vremeni-suschestvovaniya-belemnitov-roda-spanioteuthis-044296

​​​
publ-k-voprosu-o-vremeni-suschestvovaniya-belemnitov-roda-spanioteuthis-044296