vzgu-2016-22-1-17http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/vzgu-2016-22-1-17.pdfvzgu-2016-22-1-17publ-veschestvennyy-sostav-i-stroenie-lezhalykh-khvostov-obogascheniya-047158

​​​
publ-veschestvennyy-sostav-i-stroenie-lezhalykh-khvostov-obogascheniya-047158