vtpgi-2014-205-207http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/vtpgi-2014-205-207.pdfvtpgi-2014-205-207publ-glubinnoe-stroenie-kurayskoy-tektonicheskoy-vpadiny-2014-041362

​​​
publ-glubinnoe-stroenie-kurayskoy-tektonicheskoy-vpadiny-2014-041362