vraen-2020-3-56-61http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/vraen-2020-3-56-61.pdfvraen-2020-3-56-61publ-kriticheskiy-vzglyad-na-puti-razvitiya-neftyanoy-35661-2020

​​​
publ-kriticheskiy-vzglyad-na-puti-razvitiya-neftyanoy-35661-2020