vnyats-2015-4-84http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/vnyats-2015-4-84.pdfvnyats-2015-4-84publ-nekotorye-metodicheskie-aspekty-obrabotki-seysmicheskikh-049486

​​​
publ-nekotorye-metodicheskie-aspekty-obrabotki-seysmicheskikh-049486