vngui-2017-16-7-50http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/vngui-2017-16-7-50.pdfvngui-2017-16-7-50publ-vozmozhnosti-primeneniya-geofizicheskikh-metodov-na-poselencheskikh-049586

​​​
publ-vozmozhnosti-primeneniya-geofizicheskikh-metodov-na-poselencheskikh-049586