ugzh-2018-2-3http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ugzh-2018-2-3.pdfugzh-2018-2-3publ-k-voprosu-ob-upotreblenii-termina-evolyutsiya-i-lzh-049327

​​​
publ-k-voprosu-ob-upotreblenii-termina-evolyutsiya-i-lzh-049327