tsr-2012-4-33http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tsr-2012-4-33.pdftsr-2012-4-33publ-nepreryvnaya-seysmostratigraficheskaya-model-kak-osnova-2012-038401

​​​
publ-nepreryvnaya-seysmostratigraficheskaya-model-kak-osnova-2012-038401