tsr-2012-4-22http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tsr-2012-4-22.pdftsr-2012-4-22publ-zatukhanie-prodolnykh-i-poperechnykh-uz-voln-v-chastichno-2012-005713

​​​
publ-zatukhanie-prodolnykh-i-poperechnykh-uz-voln-v-chastichno-2012-005713