tsr-2011-2-70http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tsr-2011-2-70.pdftsr-2011-2-70publ-tekhnologiya-obrabotki-mnogokomponentnykh-dannykh-na-sibirskoy-2011-032475

​​​
publ-tekhnologiya-obrabotki-mnogokomponentnykh-dannykh-na-sibirskoy-2011-032475