tsr-2010-4-3http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tsr-2010-4-3.pdftsr-2010-4-3publ-ispolzovanie-gaussovykh-puchkov-dlya-postroeniya-seysmicheskikh-2010-031257

​​​
publ-ispolzovanie-gaussovykh-puchkov-dlya-postroeniya-seysmicheskikh-2010-031257