tsr-2010-3-25http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tsr-2010-3-25.pdftsr-2010-3-25publ-optimalnaya-parametrizatsiya-transversalno-izotropnoy-2010-030660

​​​
publ-optimalnaya-parametrizatsiya-transversalno-izotropnoy-2010-030660