trof-2017-257http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/trof-2017-257.pdftrof-2017-257publ-interpretatsiya-dannykh-elektricheskikh-zondirovaniy-v-karbonatnykh-049359

​​​
publ-interpretatsiya-dannykh-elektricheskikh-zondirovaniy-v-karbonatnykh-049359