tpRDV-2012-1-29http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tpRDV-2012-1-29.pdftpRDV-2012-1-29publ-prioritety-razvitiya-vostochnykh-regionov-rossii-v-kontekste-2012-036380

​​​
publ-prioritety-razvitiya-vostochnykh-regionov-rossii-v-kontekste-2012-036380