torzs-2014-291-293http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/torzs-2014-291-293.pdftorzs-2014-291-293publ-landshaftno-klimaticheskie-izmeneniya-na-yuge-zapadnoy-2014-042064

​​​
publ-landshaftno-klimaticheskie-izmeneniya-na-yuge-zapadnoy-2014-042064