tg-2019-38-4-90-96http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tg-2019-38-4-90-96.pdftg-2019-38-4-90-96publ-morfologiya-i-istoriya-formirovaniya-peneplena-altaya-na-044341

​​​
publ-morfologiya-i-istoriya-formirovaniya-peneplena-altaya-na-044341