tavnz-2016-444http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/tavnz-2016-444.pdftavnz-2016-444publ-osobennosti-raspredeleniya-seysmotektonicheskikh-deformatsiy-046355

​​​
publ-osobennosti-raspredeleniya-seysmotektonicheskikh-deformatsiy-046355