sibkon-2018-233http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/sibkon-2018-233.pdfsibkon-2018-233publ-priroda-anizotropii-magnitnoy-vospriimchivosti-magmaticheskikh-047549

​​​
publ-priroda-anizotropii-magnitnoy-vospriimchivosti-magmaticheskikh-047549