rjgt-2019-3-22-30http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/rjgt-2019-3-22-30.pdfrjgt-2019-3-22-30publ-vozmozhnosti-dielektricheskogo-karotazha-primenitelno-32230-2019

​​​
publ-vozmozhnosti-dielektricheskogo-karotazha-primenitelno-32230-2019