rgg-2018-59-6-690http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/rgg-2018-59-6-690.pdfrgg-2018-59-6-690publ-formy-nakhozhdeniya-zolota-i-serebra-v-rudakh-novo-urskogo-048538

​​​
publ-formy-nakhozhdeniya-zolota-i-serebra-v-rudakh-novo-urskogo-048538