pvvr-2018-346http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/pvvr-2018-346.pdfpvvr-2018-346publ-novaya-skhema-gidrogeologicheskoy-stratifikatsii-goroda-048886

​​​
publ-novaya-skhema-gidrogeologicheskoy-stratifikatsii-goroda-048886