pgon-2017-417http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/pgon-2017-417.pdfpgon-2017-417publ-osobennosti-luchevykh-skhem-v-neodnorodnykh-azimutalno-anizotropnykh-048856

​​​
publ-osobennosti-luchevykh-skhem-v-neodnorodnykh-azimutalno-anizotropnykh-048856