pgon-2013-01-286http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/pgon-2013-01-286.pdfpgon-2013-01-286publ-nalozhenno-epigeneticheskie-preobrazovaniya-paleozoyskikh-2013-040501

​​​
publ-nalozhenno-epigeneticheskie-preobrazovaniya-paleozoyskikh-2013-040501