pgon-2013-01-279http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/pgon-2013-01-279.pdfpgon-2013-01-279publ-stadialno-epigeneticheskie-preobrazovaniya-paleozoyskikh-2013-040498

​​​
publ-stadialno-epigeneticheskie-preobrazovaniya-paleozoyskikh-2013-040498