nzem-2017-29http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/nzem-2017-29.pdfnzem-2017-29publ-strukturno-tektonicheskie-osobennosti-payyakhsko-baykalovskoy-049309

​​​
publ-strukturno-tektonicheskie-osobennosti-payyakhsko-baykalovskoy-049309