ntgp-2018-1-38http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ntgp-2018-1-38.pdfntgp-2018-1-38publ-osobennosti-ekspluatatsii-absorbtsionnykh-ustanovok-podgotovki-046060

​​​
publ-osobennosti-ekspluatatsii-absorbtsionnykh-ustanovok-podgotovki-046060