nps-2011-15-7http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/nps-2011-15-7.pdfnps-2011-15-7publ-litostratigrafiya-stratotipicheskogo-razreza-nizhney-granitsy-2011-032815

​​​
publ-litostratigrafiya-stratotipicheskogo-razreza-nizhney-granitsy-2011-032815