nkh-2013-02-36http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/nkh-2013-02-36.pdfnkh-2013-02-36publ-lokalizatsiya-prognoznykh-resursov-nefti-yursko-melovykh-2013-039620

​​​
publ-lokalizatsiya-prognoznykh-resursov-nefti-yursko-melovykh-2013-039620