ngzs-2011-01-66http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ngzs-2011-01-66.pdfngzs-2011-01-66publ-prognozirovanie-krupnykh-obektov-neftepoiskovykh-rabot-2011-034263

​​​
publ-prognozirovanie-krupnykh-obektov-neftepoiskovykh-rabot-2011-034263