ngzs-2011-01-33http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ngzs-2011-01-33.pdfngzs-2011-01-33publ-novyy-algoritm-i-kompyuternaya-tekhnologiya-ucheta-kosvennoy-2011-034260

​​​
publ-novyy-algoritm-i-kompyuternaya-tekhnologiya-ucheta-kosvennoy-2011-034260