ngtp-2017-12-2-1http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ngtp-2017-12-2-1.pdfngtp-2017-12-2-1publ-zonalnoe-rayonirovanie-neftenosnykh-slantsevykh-tolsch-048670

​​​
publ-zonalnoe-rayonirovanie-neftenosnykh-slantsevykh-tolsch-048670