mkisi-2010-163http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/mkisi-2010-163.pdfmkisi-2010-163publ-novye-nakhodki-ammonitov-iz-berriasa-p-ova-nordvik-2010-030434

​​​
publ-novye-nakhodki-ammonitov-iz-berriasa-p-ova-nordvik-2010-030434