mels-2018-178http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/mels-2018-178.pdfmels-2018-178publ-kharakteristika-pogranichnykh-yursko-melovykh-otlozheniy-049890

​​​
publ-kharakteristika-pogranichnykh-yursko-melovykh-otlozheniy-049890