mel-2016-115http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/mel-2016-115.pdfmel-2016-115publ-sostav-i-usloviya-formirovaniya-kulomzinskoy-svity-nizhnego-046067

​​​
publ-sostav-i-usloviya-formirovaniya-kulomzinskoy-svity-nizhnego-046067