mbti-2019-653http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/mbti-2019-653.pdfmbti-2019-653publ-raschet-gravitatsionnykh-napryazheniy-v-sloe-geosredy-653653-2019

​​​
publ-raschet-gravitatsionnykh-napryazheniy-v-sloe-geosredy-653653-2019